Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Διαγωνισμός αρ.26/2018 για την παροχή υπηρεσιών για διεκπεραίωση αιτήσεων συνδέσεων στον κλάδο Συνδέσεων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ.26/2018 για την παροχή υπηρεσιών για διεκπεραίωση αιτήσεων συνδέσεων στον κλάδο Συνδέσεων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
26/2018
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Παροχή υπηρεσιών για διεκπεραίωση αιτήσεων συνδέσεων στον κλάδο Συνδέσεων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας όπως προσδιορίζεται αναλυτικά στα Έγγραφα Διαγωνισμού. Ο τόπος παροχής υπηρεσιών θα είναι στα Κεντρικά Γραφεία του Συμβουλίου ή όπου αλλού του ανατεθεί ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες Αρχιτεκτονικής, υπηρεσίες μηχανικού και ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικής
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
71240000-Υπηρεσίες αρχιτέκτονα, μηχανικού και τεχνικού γραφείου
71330000-Διάφορες υπηρεσίες μηχανικού
71300000-Υπηρεσίες μηχανικού
79342320-Υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
33.600
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
03/12/2018 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
03/12/2018 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
07/11/2018 11:33
Ημερομηνία ανάθεσης:

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
N/A Έγγραφα Διαγωνισμού TENDER 26-2018.pdf EL 2018/11/07 11:33:28
1 Διευκρινιστική/Τροποποιητική Εγκύκλιος αρ. 1 T26-2018 ADDENDUM 1.pdf EL 2018/11/27 09:51:07
N/A ΕΝΤΥΠΑ Διαγωνισμού σε μορφή word TENDER 26-2018 ΕΝΤΥΠΑ (Υποδείγματα σε μορφή WORD).docx EL 2018/11/07 11:33:28
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_3438967_1.xml N/A el 2018/11/07 10:00:13