Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:465/2018 - Provision, installation and maintenance of one LTO tape library Gen. 8 for EAC’s backup environment

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος:
465/2018 - Provision, installation and maintenance of one LTO tape library Gen. 8 for EAC’s backup environment
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Provision, installation and maintenance of one LTO tape library Gen. 8 for EAC’s backup environment
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 140(Ι)/2016 - Κοινής Ωφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
30210000-Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων (υλισμικό)
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
06/03/2019 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
06/03/2019 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
25/01/2019 08:24
Ημερομηνία ανάθεσης:

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
N/A 465/2018 - Tender Document 465_2018_Tender_Document.pdf EN 2019/01/25 08:24:44
2 465_2018_SECTION_5_FORMS 465_2018_SECTION_5_FORMS.doc Forms in editable format EN 2019/02/13 14:35:01
3 Amendment No. 1 465_2018_AMENDMENT_1_13_02_2019.pdf EN 2019/02/13 14:36:15
4 AMENDMENT NO. 2 465_2018_AMENDMENT_2_26_02_2019.pdf AMENDMENT NO. 2 EN 2019/02/26 17:37:22
1 CLARIFICATION NO. 1 465_2018_CLARIFICATION_1_13_02_2019.pdf EN 2019/02/13 14:33:12
5 CLARIFICATION NO. 2 465_2018_CLARIFICATION_2_26_02_2019.pdf CLARIFICATION NO. 2 EN 2019/02/26 17:37:57
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_3537765_1.xml N/A en 2019/01/25 08:19:52