Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:268/2021 - Οικοδομικές Εργασίες για την Αναβάθμιση του Υποσταθμού Στρόβολος 132kV

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος:
268/2021 - Οικοδομικές Εργασίες για την Αναβάθμιση του Υποσταθμού Στρόβολος 132kV
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
268/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Οικοδομικές Εργασίες για την Αναβάθμιση του Υποσταθμού Στρόβολος 132kV
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 140(Ι)/2016 - Κοινής Ωφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
45220000-Εργασίες μηχανικού και δομικές εργασίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
06/10/2021 23:45
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
07/10/2021 00:15
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
06/08/2021 10:55
Ημερομηνία ανάθεσης:

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
4 268/2021 - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΡ. 1 268_2021_ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ_ΑΡ.1.pdf ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΡ. 1 EL 2021/09/13 14:35:09
N/A 268/2021 - ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΜΟΙ Α, Β, Γ 268_2021_ΕΓΓΡΑΦΑ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_ΤΟΜΟΙ_Α_Β_Γ.pdf ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΜΟΙ Α, Β, Γ EL 2021/08/06 10:55:48
3 268/2021 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 - ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 268_2021_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_13 ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ_ΔΕΛΤΙΟ_ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ.xlsx ΑΡΤΗΜΑ 13 - ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΣΕ EXCEL EL 2021/09/13 14:33:57
N/A 268/2021 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 268_2021_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.zip 268/2021 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ EL 2021/08/06 10:55:48
N/A 268/2021 - ΤΟΜΟΣ Δ: ΣΧΕΔΙΑ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 268_2021_ΤΟΜΟΣ_Δ_ΣΧΕΔΙΑ_ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ.zip ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΟΜΟΣ Δ: ΣΧΕΔΙΑ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ EL 2021/08/06 10:55:48
N/A 268/2021 - ΤΟΜΟΣ Ε: ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 268_2021_ΣΧΕΔΙΟ_ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ_ΚΑΙ_ΥΓΕΙΑΣ.pdf ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΟΜΟΣ Ε: ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ EL 2021/08/06 10:55:48
2 268/2021 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ. 2 268_2021_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_ΑΡ.2_13_9_2021.pdf ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ. 2 - ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ EL 2021/09/13 14:32:50
1 Τροποποίηση Αρ. 1 268_2021_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_1_08_09_2021.pdf Τροποποίηση Αρ. 1 EL 2021/09/08 14:24:17
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_4906513_1.xml N/A en 2021/08/06 10:44:20