Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Διαγωνισμός αρ. 13/2021 για ασφαλιστικές καλύψεις του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ. 13/2021 για ασφαλιστικές καλύψεις του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
13/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας ζητά προσφορές για τις εξής κατηγορίες Ασφάλισης: Ι: Ασφαλίσεις περιουσιακών στοιχείων, Κατηγορία ΙΙ: Ασφαλίσεις ευθύνης, Κατηγορία ΙΙΙ: Ειδικές Ασφαλίσεις Ευθύνης, Κατηγορία IV: Ασφαλίσεις μηχανοκίνητων οχημάτων, Κατηγορία V: Ασφαλίσεις χρημάτων και εγγύησης πίστης, Κατηγορία VI: Ασφαλίσεις προσωπικού. Για να θεωρούνται έγκυρες οι προσφορές οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν προσφορά για όλους τους τύπους ασφάλισης κάτω από κάθε κατηγορία Ασφάλισης, όπως αυτές αναλύονται στο Παράρτημα ΙΙ-Όροι Εντολής-Τεχνικές Προδιαγραφές.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Οικονομικές Υπηρεσίες: (a) Ασφαλιστικές Υπηρεσίες, (b) Τραπεζικές και Επενδυτικές Υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
66510000-Υπηρεσίες ασφάλισης
66515100-Ασφάλεια πυρός
66515200-Υπηρεσίες ασφάλισης περιουσίας
66516400-Γενική ασφάλεια αστικής ευθύνης
66516000-Υπηρεσίες ασφάλισης αστικής ευθύνης
66514110-Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων
66515411-Υπηρεσίες ασφάλισης έναντι χρηματικής απώλειας
66511000-Υπηρεσίες ασφαλειών ζωής
66515000-Ασφάλεια ζημίας ή απώλειας
66512100-Υπηρεσίες ασφάλισης ατυχημάτων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
837.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
22/11/2021 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
22/11/2021 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
6
Όνομα τμήματος(1)
Κατηγορία (i) Ασφαλίσεις Περιουσιακών Στοιχείων
Όνομα τμήματος(2)
Κατηγορία (ii) Ασφαλίσεις Ευθύνης
Όνομα τμήματος(3)
Κατηγορία (iii) Ειδικές Ασφαλίσεις Ευθύνης
Όνομα τμήματος(4)
Κατηγορία (iv) Ασφαλίσεις Μηχανοκίνητων Οχημάτων
Όνομα τμήματος(5)
Κατηγορία (v) Ασφαλίσεις χρημάτων και εγγύηση πίστης
Όνομα τμήματος(6)
Κατηγορία (vi) Ασφαλίσεις Προσωπικού
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
6
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
18/10/2021 14:15
Ημερομηνία ανάθεσης:
04/02/2022 14:48

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
N/A Έγγραφα Διαγωνισμού Tender 13-2021.pdf EL 2021/10/18 14:15:44
1 Διευκρινιστική/Τροποποιητική Εγκύκλιος αρ. 1 (ADDENDUM 1) T13-2021 - ADDENDUM 1.pdf EL 2021/11/01 13:15:30
2 Διευκρινιστική/Τροποποιητική Εγκύκλιος αρ. 2 (Addendum 2) T13-2021 ADDENDUM 2.pdf EL 2021/11/09 12:03:48
5 Διευκρινιστική/Τροποποιητική Εγκύκλιος αρ. 3 (Addendum 3) T13-2021 - ADDENDUM 3.pdf EL 2021/11/15 14:21:23
N/A ΕΝΤΥΠΑ ΣΕ WORD ΕΝΤΥΠΑ ΣΕ WORD.docx EL 2021/10/18 14:15:44
7 ΜΕΛΕΤΗ ΑΤΕΧ Τ13-2021 ΜΕΛΕΤΗ ΑΤΕΧ.pdf Επισυνάπτεται η μελέτη ΑΤΕΧ (βλέπε Addendum 2, Ερώτηση/Απάντηση 3). EL 2021/11/16 10:57:10
3 Πίνακας 2 σε WORD (ADDENDUM 2) Πίνακας 2 σε word (Addendum 2).docx Ο συνημμένος Πίνακας 2 αντικαθιστά τον Πίνακα 2 που έχει δημοσιευθεί στις 18/10/2021. EL 2021/11/09 12:41:37
6 Πίνακας 2 σε WORD (ADDENDUM 3) Πίνακας 2 σε word (Addendum 3).docx Ο Συνημμένος Πίνακας 2 αντικαθιστά τον Πίνακα 2 που δημοσιεύθηκε με τη Διευκρινιστική/Τροποποιητική Εγκύκλιο αρ. 2 (Addendum 2) στις 9/11/2021 EL 2021/11/15 14:23:45
4 Πίνακας 4 σε EXCEL (ADDENDUM 2) ΠΙΝΑΚΑΣ 4 in excell form (Addendum 2).xlsx EL 2021/11/09 12:42:43
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_4939857_1.xml N/A el 2021/10/14 10:05:39