Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Διαγωνισμός αρ. 4/2022 για την προμήθεια Νιτρικού Ασβεστίου (σε στερεή μορφή, συγκέντρωση Νιτρικών ΝΟ3=60 τοις εκατόν κ.β.)

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ. 4/2022 για την προμήθεια Νιτρικού Ασβεστίου (σε στερεή μορφή, συγκέντρωση Νιτρικών ΝΟ3=60 τοις εκατόν κ.β.)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
4/2022
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η προμήθεια 900 τόνων ± 30 τοις εκατόν Nιτρικού Ασβεστίου (σε στερεή μορφή, συγκέντρωση Νιτρικών ΝΟ3 = 60 τοις εκατόν κ.β.) για περίοδο 12 μηνών, με δικαίωμα επέκτασης της σύμβασης για ακόμη 12 μήνες (νοουμένου ότι και τα δύο μέρη συμφωνούν υπό τους ίδιους όρους και τις ίδιες τιμές της προσφοράς) για προμήθεια επιπρόσθετων 900 τόνων ± 30 τοις εκατόν), με σκοπό τη διάλυση και χρήση του στο αποχετευτικό σύστημα για έλεγχο της παραγωγής και έκλυσης υδρόθειου. Η παράδοση θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια του συμβολαίου, με βάση τις ανάγκες του Συμβουλίου σε ποσότητες των 24 τόνων περίπου ανά παράδοση. Η 1η παράδοση θα πρέπει να γίνει το αργότερο σε 30 μέρες από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης ή σε μεταγενέστερο χρόνο που θα καθορίσει η Αναθέτουσα Αρχή. Οι υπόλοιπες παραδόσεις θα πρέπει να γίνονται με βάση το πρόγραμμα παραγγελιών που θα ετοιμάζεται από το Συμβούλιο. Όλες οι ποσότητες θα πρέπει να παραδίδονται στο Λιμάνι Λεμεσού (CIF Limαssol).
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
24313000-Θειούχα και θειικά άλατα· νιτρικά, φωσφορικά και ανθρακικά άλατα
24313400-Νιτρικά άλατα
14300000-Χημικά και ορυκτά λιπάσματα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
936.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
23/05/2022 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
23/05/2022 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
29/03/2022 15:18
Ημερομηνία ανάθεσης:
31/08/2022 12:08

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
N/A Έγγραφα Διαγωνισμού Tender 4-2022.pdf EL 2022/03/29 15:18:26
6 Έντυπο 11 (Addendum 3) σε word T4.2022_Έντυπο 11 (Addendum 3).docx Το συνημμένο Έντυπο 11 αντικαθιστά το Έντυπο που έχει δημοσιευθεί την 02/05/2022. EL 2022/05/12 10:35:36
2 Έντυπο 11 σε Word (Addendum 1) Τ4.2022_Έντυπο 11 (Addendum 1).docx Το συνημμένο Έντυπο 11 αντικαθιστά το Έντυπο που έχει δημοσιευθεί την 29/03/2022. EL 2022/05/02 14:30:11
1 Διευκρινιστική/Τροποποιητική Εγκύκλιος Αρ. 1 Τ4.2022_ADDENDUM 1.pdf EL 2022/05/02 14:28:08
3 Διευκρινιστική/Τροποποιητική Εγκύκλιος Αρ. 2 T4.2022_Addendum 2.pdf EL 2022/05/09 15:18:23
5 Διευκρινιστική/Τροποποιητική Εγκύκλιος Αρ. 3 T4.2022 - Addendum 3.pdf EL 2022/05/12 10:32:12
N/A ΕΝΤΥΠΑ ΣΕ WORD ΕΝΤΥΠΑ ΣΕ WORD.docx EL 2022/03/29 15:18:26
4 Τ4.2022_Έντυπο 13 (Addendum 2) σε word Τ4.2022_Έντυπο 13 (Addendum 2).docx Το συνημμένο Έντυπο 13 αντικαθιστά το Έντυπο που έχει δημοσιευθεί την 29/03/2022. EL 2022/05/09 15:19:47
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5334992_1.xml N/A el 2022/03/28 14:01:36