Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:22/2022 Διαγωνισμός για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού δικτύου

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
Τίτλος:
22/2022 Διαγωνισμός για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού δικτύου
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
22/2022
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού δικτύου
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
32400000-Δίκτυα
32410000-Τοπικό δίκτυο
32415000-Δίκτυο Ethernet
32424000-Υποδομή δικτύου
50312300-Επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού δικτύου δεδομένων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
12.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
17/11/2022 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
17/11/2022 13:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
17/10/2022 16:11
Ημερομηνία ανάθεσης:
07/02/2023 10:11

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
N/A Έγγραφα Διαγωνισμού Tender_22_2022_Network.pdf Έγγραφα Διαγωνισμού EL 2022/10/17 16:11:11
N/A Προσάρτημα Εγγράφων Διαγωνισμού σε μορφή word Tender_22_2022_Network_Entypa.docx Προσάρτημα Εγγράφων Διαγωνισμού σε μορφή word. EL 2022/10/17 16:11:11
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5689098_1.xml N/A el 2022/10/17 15:40:27