Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Α.Α.70.2023 - Διαγωνισμός για Αγορά Υπηρεσιών Επιτόπιας Εποπτείας και Έρευνας των Αδειοδοτημένων Υποστατικών

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Εθνική Αρχή Στοιχημάτων
Τίτλος:
Α.Α.70.2023 - Διαγωνισμός για Αγορά Υπηρεσιών Επιτόπιας Εποπτείας και Έρευνας των Αδειοδοτημένων Υποστατικών
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Α.Α.70.2023
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Α.Α.70.2023 - Διαγωνισμός για Αγορά Υπηρεσιών Επιτόπιας Εποπτείας και Έρευνας των Αδειοδοτημένων Υποστατικών
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες Έρευνας και Ανάπτυξης
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
79342310-Υπηρεσίες έρευνας στους πελάτες
79342320-Υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών
79311000-Υπηρεσίες ερευνών
79311200-Υπηρεσίες διεξαγωγής ερευνών
72316000-Υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων
72330000-Υπηρεσίες τυποποίησης και ταξινόμησης περιεχομένου ή δεδομένων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY00
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
205.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
01/06/2023 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
01/06/2023 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
02/05/2023 14:09
Ημερομηνία ανάθεσης:
13/07/2023 11:40

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
N/A Α.Α.70.2023 - Διαγωνισμός για Αγορά Υπηρεσιών Επιτόπιας Εποπτείας και Έρευνας των Αδειοδοτημένων Υποστατικών A.A.70.2023 - ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ.docx Διαγωνισμός για Αγορά Υπηρεσιών Επιτόπιας Εποπτείας και Έρευνας των Αδειοδοτημένων Υποστατικών EL 2023/05/02 14:09:56
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_6092557_1.xml N/A el 2023/05/02 14:04:37