Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:23/2023 Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης χρηστών και συστημάτων πληροφορικής της ΑνΑΔ

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
Τίτλος:
23/2023 Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης χρηστών και συστημάτων πληροφορικής της ΑνΑΔ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
23/2023
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης χρηστών και συστημάτων πληροφορικής της ΑνΑΔ
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
72253200-Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
142.464
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
12/07/2023 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
12/07/2023 13:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
15/06/2023 13:14
Ημερομηνία ανάθεσης:

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
N/A Έγγραφα Διαγωνισμού Tender_23_2023_IT_Sinergates.pdf Έγγραφα Διαγωνισμού EL 2023/06/15 13:14:04
N/A Προσάρτημα Διαγωνισμού σε μορφή word Tender_23_2023_IT_Sinergates_Entypa.docx Προσάρτημα Διαγωνισμού σε μορφή word EL 2023/06/15 13:14:04
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_6175013_1.xml N/A el 2023/06/15 11:54:46