Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:17/2023-Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για διεξαγωγή έρευνας πεδίου για διακρίβωση της δημόσιας εικόνας της ΑνΑΔ

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
Τίτλος:
17/2023-Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για διεξαγωγή έρευνας πεδίου για διακρίβωση της δημόσιας εικόνας της ΑνΑΔ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
17/2023
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Παροχή υπηρεσιών για διεξαγωγή έρευνας πεδίου για διακρίβωση της δημόσιας εικόνας της ΑνΑΔ, που εντάσσονται στις κατηγορίες 79310000-0 «Υπηρεσίες έρευνας αγοράς», 79311100-8 «Υπηρεσίες σχεδιασμού έρευνας», 79311200-9 «Υπηρεσίες διεξαγωγής ερευνών» και 79311300-0 «Υπηρεσίες ανάλυσης αποτελεσμάτων ερευνών» κατά CPV.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και υπηρεσίες μέτρησης της κοινής γνώμης
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
79310000-Υπηρεσίες έρευνας αγοράς
79311200-Υπηρεσίες διεξαγωγής ερευνών
79311100-Υπηρεσίες σχεδιασμού έρευνας
79311300-Υπηρεσίες ανάλυσης αποτελεσμάτων ερευνών
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
100.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
21/07/2023 14:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
21/07/2023 14:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
28/06/2023 11:12
Ημερομηνία ανάθεσης:
08/05/2024 15:04

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
N/A Έγγραφα Διαγωνισμού - Αρ. 17/2023 Έγγραφα διαγωνισμού Διεξαγωγή έρευνας για διακρίβωση της δημόσιας εικόνας ΑνΑΔ 2023 - Αρ. Διαγ. 17.2023 15.05.pdf EL 2023/06/28 11:12:49
N/A Προσάρτημα - Υποδείγματα Εντύπων - Αρ. Διαγ. 17/2023 Προσάρτημα - Υποδείγματα Εντύπων.docx EL 2023/06/28 11:12:49
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_6198595_1.xml N/A el 2023/06/28 10:55:58