Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:A.A.71.2023 Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Σχεδιασμού Δημιουργικών, Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας της ΕΑΣ

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Εθνική Αρχή Στοιχημάτων
Τίτλος:
A.A.71.2023 Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Σχεδιασμού Δημιουργικών, Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας της ΕΑΣ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
A.A.71.2023
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Σχεδιασμού Δημιουργικών, Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας της ΕΑΣ
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
79340000-Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ
79342000-Υπηρεσίες μάρκετινγκ
79415200-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού
79811000-Υπηρεσίες ψηφιακής εκτύπωσης
79822500-Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
180.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
14/07/2023 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
14/07/2023 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
28/06/2023 19:11
Ημερομηνία ανάθεσης:

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
N/A A.A.71.2023 Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Σχεδιασμού Δημιουργικών, Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας της ΕΑΣ Α.Α.71.2023 ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.docx Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Σχεδιασμού Δημιουργικών, Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας της ΕΑΣ EN 2023/06/28 19:11:41
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_6200439_1.xml N/A el 2023/06/28 19:07:40