Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Προμήθεια και συντήρηση δύο καινούργιων απορριματοφόρων οχημάτων

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Πάφου
Τίτλος:
Προμήθεια και συντήρηση δύο καινούργιων απορριματοφόρων οχημάτων
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
69/2023
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Προμήθεια και συντήρηση δύο καινούργιων απορριματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 22m3
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
34144512-Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων
34140000-Αυτοκίνητα οχήματα μεγάλης αντοχής
34144510-Οχήματα περισυλλογής απορριμμάτων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
500
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
25/09/2023 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
25/09/2023 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
04/08/2023 14:39
Ημερομηνία ανάθεσης:

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
1 ADDENDUM 1 Addendum 1.pdf EL 2023/08/22 13:05:02
2 Αddendum 2 Addendum 2.pdf EL 2023/09/08 15:01:17
N/A ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.pdf EL 2023/08/04 14:39:44
N/A ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.rar EL 2023/08/04 14:39:44
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_6273508_1.xml N/A el 2023/08/03 11:08:04