Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΤΗΚ

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Πάφου
Τίτλος:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΤΗΚ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
67/2023
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΤΗΚ
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
495.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
25/09/2023 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
25/09/2023 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
04/09/2023 14:38
Ημερομηνία ανάθεσης:

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
N/A ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.pdf EL 2023/09/04 14:38:10
N/A ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.rar EL 2023/09/04 14:38:10
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_6310057_1.xml N/A el 2023/09/04 14:08:43