Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:25/2023-Διαγωνισμός για την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα ασφάλειας και υγείας στον κατασκευαστικό τομέα

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
Τίτλος:
25/2023-Διαγωνισμός για την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα ασφάλειας και υγείας στον κατασκευαστικό τομέα
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
25/2023
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Η αγορά υπηρεσιών για την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα ασφάλειας και υγείας στον κατασκευαστικό τομέα και που εντάσσονται στην κατηγορία 80521000 Υπηρεσίες Προγραμμάτων Κατάρτισης κατά CPV. Ο διαγωνισμός στοχεύει στη σύναψη οκτώ (8) συμβάσεων για την υλοποίηση συνολικά επτακόσιων πενήντα (750) προγραμμάτων κατάρτισης. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς έχουν δικαίωμα να υποβάλουν χωριστή προσφορά για ένα ή περισσότερα ή όλα τα τμήματα προγραμμάτων κατάρτισης όπως αυτά περιγράφονται στα έγγραφα διαγωνισμού (Παράρτημα ΙΙ).
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
80521000-Υπηρεσίες προγραμμάτων κατάρτισης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
1.080.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
12/10/2023 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
12/10/2023 13:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
8
Όνομα τμήματος(1)
Τμήμα Α Λευκωσία
Όνομα τμήματος(2)
Τμήμα Β Λευκωσία
Όνομα τμήματος(3)
Τμήμα Γ Λευκωσία
Όνομα τμήματος(4)
Τμήμα Δ Λεμεσός
Όνομα τμήματος(5)
Τμήμα Ε Λεμεσός
Όνομα τμήματος(6)
Τμήμα ΣΤ Λάρνακα/ Αμμόχωστος
Όνομα τμήματος(7)
Τμήμα Ζ Λάρνακα/ Αμμόχωστος
Όνομα τμήματος(8)
Τμήμα Η Πάφος
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
8
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
12/09/2023 10:24
Ημερομηνία ανάθεσης:

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
N/A Έγγραφα Διαγωνισμού με αρ. 25/2023 Έγγραφα Διαγωνισμού Αρ. 25_2023_Ασφάλεια και Υγεία - Τελικά.pdf EL 2023/09/12 10:24:37
N/A ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ Προσάρτημα_Υποδείγματα Εντύπων.docx EL 2023/09/12 10:24:37
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_6317344_1.xml N/A el 2023/09/07 12:16:27