Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:ΣΥΛ 17/2023: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 50mm, 80mm, 100mm, 150mm και 200mm ΚΑΙ ΠΑΛΜΟΔΟΤΩΝ

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας
Τίτλος:
ΣΥΛ 17/2023: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 50mm, 80mm, 100mm, 150mm και 200mm ΚΑΙ ΠΑΛΜΟΔΟΤΩΝ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΣΥΛ 17/2023
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 50mm, 80mm, 100mm, 150mm και 200mm ΚΑΙ ΠΑΛΜΟΔΟΤΩΝ
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 140(Ι)/2016 - Κοινής Ωφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
38420000-Όργανα μέτρησης της ροής, της στάθμης, και της πίεσης των υγρών και των αερίων
38411000-Υδρόμετρα
38421100-Μετρητές νερού
38421110-Μετρητές ροής
38000000-Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
40.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
23/10/2023 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
23/10/2023 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
25/09/2023 09:51
Ημερομηνία ανάθεσης:
08/12/2023 15:25

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
N/A ΣΥΛ 17/2023 _ΣΥΛ 17 2023 ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.pdf ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 50mm, 80mm, 100mm, 150mm και 200mm ΚΑΙ ΠΑΛΜΟΔΟΤΩΝ EL 2023/09/25 09:51:41
1 ΣΥΛ 17/2023 ΕΝΤΥΠΟ 8 ΕΝΤΥΠΟ 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.xlsx EL 2023/10/02 12:22:12
2 ΣΥΛ 17/2023 ΕΝΤΥΠΟ 9 ΕΝΤΥΠΟ 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.doc EL 2023/10/02 12:23:01
3 ΣΥΛ 17/2023-473 ADDENDUM ΑΡ.1 ΣΥΛ 17-2023-473 ADDENDUM ΑΡ.1.pdf EL 2023/10/13 12:41:26
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_6347685_1.xml N/A el 2023/09/25 09:47:50