Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:5/2024 Διαγωνισμός για την οργάνωση και εφαρμογή δύο (2) προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα σύναψης και διαχείρισης Δημοσίων Συμβάσεων για το προσωπικό της ΑνΑΔ

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
Τίτλος:
5/2024 Διαγωνισμός για την οργάνωση και εφαρμογή δύο (2) προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα σύναψης και διαχείρισης Δημοσίων Συμβάσεων για το προσωπικό της ΑνΑΔ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
5/2024
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Oργάνωση και εφαρμογή δύο (2) προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα σύναψης και διαχείρισης Δημοσίων Συμβάσεων για το προσωπικό της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ)
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
80520000-Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης
80521000-Υπηρεσίες προγραμμάτων κατάρτισης
80522000-Σεμινάρια κατάρτισης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
10.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
20/05/2024 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
20/05/2024 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
24/04/2024 14:46
Ημερομηνία ανάθεσης:

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
N/A Έγγραφα Διαγωνισμού 22-04-2024 Έγγραφα διαγωνισμού για ΔΣ.docx Έγγραφα Διαγωνισμού EL 2024/04/24 14:46:21
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_6821867_1.xml N/A el 2024/04/24 08:23:55