Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Αγορά εξοπλισμού και λογισμικού στα πλαίσια ανάπτυξης και λειτουργίας της υπηρεσίας ERMIS-F

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ
Τίτλος:
Αγορά εξοπλισμού και λογισμικού στα πλαίσια ανάπτυξης και λειτουργίας της υπηρεσίας ERMIS-F
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
CyI/ERMIS-F/Hardware/2/2019
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Το ERMIS-F είναι ένα ευρωπαϊκό έργο (πράξη) που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020». Στο έργο συνεργάζονται εταίροι από την Ελλάδα και την Κύπρο με στόχο να αναπτύξουν μια Πρότυπη Ολοκληρωμένη Δημόσια Υπηρεσία (Ψηφιακό Σύστημα και Διαδικτυακή Πλατφόρμα) Πληροφόρησης, Προφύλαξης, Πρόβλεψης Διαχείρισης Πλημμυρών και άλλων Φυσικών και Περιβαλλοντικών Κινδύνων, με εστίαση τις πλημμύρες. Για την ανάπτυξη και λειτουργία της υπηρεσίας ERMIS-F είναι απαραίτητος ο ακόλουθος εξοπλισμός: Κατανεμημένος Κόμβος ERMIS-F (1), Εξυπηρετητής δεδομένων για την Βάση Γνώση (1), Φορητοί προσωπικοί υπολογιστές (3), Φορητές έξυπνες συσκευές (10), Φορητός προβολέας (1). ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τριάντα Δύο Χιλιάδες Ευρώ (€32,000.00) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Αυτό είναι το μέγιστο ποσό όπως έχει οριστεί στο σχετικό έργο. Οποιεσδήποτε προσφορές πέραν αυτού του ποσού δεν θα ληφθούν υπόψη.
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
48000000-Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής
30000000-Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
32.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
24/04/2019 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
24/04/2019 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
10/04/2019 13:15
Ημερομηνία ανάθεσης:
30/09/2019 16:31

Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sort.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως Ενέργειες
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης EL Δημοσιεύθηκε 10/04/2019 01:15:19 μμ Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης EL Δημοσιεύθηκε 30/09/2019 04:31:47 μμ Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο