Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:241/2020 - Οικοδομικές εργασίες συντήρησης των Υ/Σ Μεταφοράς Παγκύπρια για περίοδο τριών χρόνων

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος:
241/2020 - Οικοδομικές εργασίες συντήρησης των Υ/Σ Μεταφοράς Παγκύπρια για περίοδο τριών χρόνων
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Οικοδομικές εργασίες συντήρησης των Υ/Σ Μεταφοράς Παγκύπρια για περίοδο τριών χρόνων (α) Στην Περιφέρεια Λευκωσίας - Κερύνειας – Μόρφου (β) Στην Περιφέρεια Αμμοχώστου – Λάρνακας (γ) Στις Περιφέρειες Λεμεσού και Πάφου
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 140(Ι)/2016 - Κοινής Ωφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
6.600.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
20/11/2020 23:45
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
21/11/2020 00:15
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
3
Όνομα τμήματος(1)
ΟΜΑΔΑ Α
Όνομα τμήματος(2)
ΟΜΑΔΑ Β
Όνομα τμήματος(3)
ΟΜΑΔΑ Γ
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
3
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
16/09/2020 12:52
Ημερομηνία ανάθεσης:

Προκηρύξεις

Sort ascending Sort descending
Τύπος:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία υποβολής:
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα:
Sort ascending Sort descending
Κατάσταση:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία δημοσίευσης:
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως
Διορθωτική Προκήρυξη 12/11/2020 15:06:04 EL Δημοσιεύθηκε 12/11/2020 15:06:28 OJS URL 2425 στις 20/11/2020
Διορθωτική Προκήρυξη 22/10/2020 11:44:08 EL Δημοσιεύθηκε 22/10/2020 11:46:41 OJS URL 2243 στις 30/10/2020
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης για Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας 16/09/2020 12:47:39 EL Δημοσιεύθηκε 16/09/2020 12:52:36 OJS URL 1941 στις 25/09/2020