Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Διαγωνισμός αρ. 10/2021 για την παροχή υπηρεσιών για τη διεξαγωγή Εσωτερικού Ελέγχου στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ. 10/2021 για την παροχή υπηρεσιών για τη διεξαγωγή Εσωτερικού Ελέγχου στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
10/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Ο γενικός στόχος της Σύμβαση αυτής είναι η παροχή υπηρεσιών για τη διεξαγωγή εσωτερικού ελέγχου σε συνεργασία με το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου του ΣΑΛΑ, για περίοδο δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα παράτασης των υπηρεσιών για πρόσθετη περίοδο δώδεκα (12) μηνών. Ειδικότερα, στόχος της Σύμβασης είναι η υποστήριξη του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου του ΣΑΛΑ στην υλοποίηση του ετήσιου πλάνου ελέγχου, στη διενέργεια συγκεκριμένων ελέγχων που θα καθοριστούν σε συνεννόηση με την Διεύθυνση του Οργανισμού, στην καταγραφή διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου, στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και στον εντοπισμό αδυναμιών και την ανάπτυξη προτάσεων βελτίωσης και στην ετοιμασία εκθέσεων.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες λογιστικής, ελεγκτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες λογιστικής τήρησης βιβλίων
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
79212200-Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
57.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
28/06/2021 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
28/06/2021 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
25/05/2021 13:08
Ημερομηνία ανάθεσης:

Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sort.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως Ενέργειες
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης EL Δημοσιεύθηκε 25/05/2021 01:08:02 μμ Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης EL Δημοσιεύθηκε 19/07/2021 09:35:49 πμ Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο