Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:105/2020 - Construction of New 132kV Transmission Lines and Dismantling of Existing Transmission Lines

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος:
105/2020 - Construction of New 132kV Transmission Lines and Dismantling of Existing Transmission Lines
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
105/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Construction of New 132kV Transmission Lines and Dismantling of Existing Transmission Lines
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 140(Ι)/2016 - Κοινής Ωφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45231400-Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης
31321000-Γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Ναι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
17.500.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
29/09/2021 23:45
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
30/09/2021 00:00
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
07/06/2021 12:43
Ημερομηνία ανάθεσης:

Προκηρύξεις

Sort ascending Sort descending
Τύπος:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία υποβολής:
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα:
Sort ascending Sort descending
Κατάσταση:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία δημοσίευσης:
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως
Διορθωτική Προκήρυξη 15/09/2021 09:41:18 EN Δημοσιεύθηκε 15/09/2021 09:41:30 OJS URL 2249 στις 24/09/2021
Διορθωτική Προκήρυξη 27/07/2021 09:57:26 EN Δημοσιεύθηκε 27/07/2021 09:57:47 OJS URL 1865 στις 30/07/2021
Διορθωτική Προκήρυξη 29/06/2021 13:35:29 EN Δημοσιεύθηκε 29/06/2021 13:37:32 OJS URL 1585 στις 02/07/2021
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης για Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας 04/06/2021 15:35:51 EN Δημοσιεύθηκε 07/06/2021 12:43:39 OJS URL 1362 στις 11/06/2021