Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:42/2023 - Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης του κοινού και υποστήριξης στη χρήση του συστήματος «Ερμής»

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
Τίτλος:
42/2023 - Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης του κοινού και υποστήριξης στη χρήση του συστήματος «Ερμής»
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
42/2023
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης του κοινού και υποστήριξης στη χρήση του συστήματος «Ερμής», 79342320 «Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πελατών», 64214200 «Υπηρεσίες Τηλεφωνικού Κέντρου» και 71356300 «Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης» κατά CPV. Εκτιμώμενη Αξία: Τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€450.000), μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. [μέγιστη τιμή μονάδας εκατό ευρώ (€100) ανά ανθρωποημέρα ανά Λειτουργό Εξυπηρέτησης] μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το συνολικό ποσό της παροχής υπηρεσιών των έξι (6) Λειτουργών Εξυπηρέτησης, αναλύεται ως ακολούθως: (α) Τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000) μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για είκοσι τέσσερις (24) μήνες, και (β) Εκατό πενήντα χιλιάδες (€150.000) μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για άλλους δώδεκα (12) μήνες. Προσφορά η οποία υπερβαίνει τη μέγιστη τιμή μονάδας ανά ημέρα δεν θα γίνεται αποδεκτή.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
79342320-Υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών
64214200-Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου
71356300-Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
450.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
08/12/2023 14:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
08/12/2023 14:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
07/11/2023 08:30
Ημερομηνία ανάθεσης:

Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sort.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως Ενέργειες
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης 10/11/2023 08:55:57 πμ EL Δημοσιεύθηκε 07/11/2023 08:30:52 πμ OJS URL Μη διαθέσιμο