Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Διαγωνισμός αρ. 17/2021 για την προμήθεια διαλύματος χλωριούχου σιδήρου (FeCl2 ή μείγμα FeCl2/FeCl3)

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ. 17/2021 για την προμήθεια διαλύματος χλωριούχου σιδήρου (FeCl2 ή μείγμα FeCl2/FeCl3)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
17/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η προμήθεια 600 τόνων ± 30 τοις εκατό διαλύματος Χλωριούχου Σιδήρου (FeCl2 ή μίγμα FeCl2/FeCl3) για περίοδο 12 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης για ακόμη 12 μήνες για προμήθεια επιπρόσθετων 600 τόνων ± 30 τοις εκατό διαλύματος Χλωριούχου Σιδήρου (νοουμένου ότι και τα δύο μέρη συμφωνούν με τους ίδιους όρους και τις ίδιες τιμές), με επιπλέον δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης για ακόμη 12 μήνες για προμήθεια επιπρόσθετων 600 τόνων ± 30 τοις εκατό διαλύματος Χλωριούχου Σιδήρου (νοουμένου ότι και τα δύο μέρη συμφωνούν με τους ίδους όρους και τις ίδιες τιμές)
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
24312122-Χλωριούχος σίδηρος
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
538.200
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
13/12/2021 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
13/12/2021 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
09/11/2021 13:24
Ημερομηνία ανάθεσης:
04/05/2022 12:09

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
N/A Έγγραφα Διαγωνισμού TENDER 17-2021.pdf EL 2021/11/09 13:24:34
2 Έντυπο 11 σε word (Addendum 1) ΕΝΤΥΠΟ 11 ΣΕ WORD (ADDENDUM 1).docx Το Έντυπο 11 αντικαθιστά στο Έντυπο 11 το οποίο αναρτήθηκε στις 9/11/2021 EL 2021/11/23 10:01:14
1 Διευκρινιστική/Τροποποιητική Εγκύκλιος αρ. 1 T17-2021 ADDENDUM 1.pdf EL 2021/11/23 09:58:23
N/A ΕΝΤΥΠΑ ΣΕ WORD ΕΝΤΥΠΑ ΣΕ WORD.docx EL 2021/11/09 13:24:34
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5046955_1.xml N/A el 2021/11/08 11:48:42