Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Διαγωνισμός αρ. 17/2021 για την προμήθεια διαλύματος χλωριούχου σιδήρου (FeCl2 ή μείγμα FeCl2/FeCl3)

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ. 17/2021 για την προμήθεια διαλύματος χλωριούχου σιδήρου (FeCl2 ή μείγμα FeCl2/FeCl3)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
17/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η προμήθεια 600 τόνων ± 30 τοις εκατό διαλύματος Χλωριούχου Σιδήρου (FeCl2 ή μίγμα FeCl2/FeCl3) για περίοδο 12 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης για ακόμη 12 μήνες για προμήθεια επιπρόσθετων 600 τόνων ± 30 τοις εκατό διαλύματος Χλωριούχου Σιδήρου (νοουμένου ότι και τα δύο μέρη συμφωνούν με τους ίδιους όρους και τις ίδιες τιμές), με επιπλέον δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης για ακόμη 12 μήνες για προμήθεια επιπρόσθετων 600 τόνων ± 30 τοις εκατό διαλύματος Χλωριούχου Σιδήρου (νοουμένου ότι και τα δύο μέρη συμφωνούν με τους ίδους όρους και τις ίδιες τιμές)
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
24312122-Χλωριούχος σίδηρος
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
538.200
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
13/12/2021 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
13/12/2021 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
09/11/2021 13:24
Ημερομηνία ανάθεσης:
04/05/2022 12:09

Προκηρύξεις

Sort ascending Sort descending
Τύπος:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία υποβολής:
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα:
Sort ascending Sort descending
Κατάσταση:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία δημοσίευσης:
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - πάνω από τα όρια δημοσίευσης 03/05/2022 12:21:55 EL Δημοσιεύθηκε 04/05/2022 12:09:31 OJS URL Μη διαθέσιμο
Διορθωτική Προκήρυξη 23/11/2021 08:56:28 EL Δημοσιεύθηκε 23/11/2021 10:04:15 OJS URL 2879 στις 26/11/2021
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης 08/11/2021 14:25:34 EL Δημοσιεύθηκε 09/11/2021 13:24:32 OJS URL 2757 στις 12/11/2021