Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:A.A.76.2023 Tender for the Implementation of a Youth Gambling Prevalence Study

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Εθνική Αρχή Στοιχημάτων
Τίτλος:
A.A.76.2023 Tender for the Implementation of a Youth Gambling Prevalence Study
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
A.A.76.2023
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
A.A.76.2023 Tender for the Implementation of a Youth Gambling Prevalence Study
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και υπηρεσίες μέτρησης της κοινής γνώμης
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
72320000-Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων
72322000-Υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων
72330000-Υπηρεσίες τυποποίησης και ταξινόμησης περιεχομένου ή δεδομένων
73200000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης
73210000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας
79300000-Έρευνα αγοράς και οικονομική έρευνα δημοσκοπήσεις και στατιστικές
79310000-Υπηρεσίες έρευνας αγοράς
79315000-Υπηρεσίες κοινωνικών ερευνών
79330000-Υπηρεσίες στατιστικής
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
150.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
24/11/2023 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
24/11/2023 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
08/11/2023 17:24
Ημερομηνία ανάθεσης:
27/12/2023 12:42

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
N/A A.A.76.2023 - Tender for the Implementation of a Youth Gambling Prevalence Study A.A.76.2023.zip Tender for the Implementation of a Youth Gambling Prevalence Study EN 2023/11/08 17:24:25
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_6437561_1.xml N/A el 2023/11/08 17:16:19