Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:ΔΕ 21-24 ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2024

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
Τίτλος:
ΔΕ 21-24 ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2024
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΔΕ 21-24
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), διενεργεί διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για άτομα που ενδιαφέρονται να εργαστούν με αγορά υπηρεσιών, στην Κατασκήνωση του ΥΠΑΝ στον Πρόδρομο, για τις ανάγκες: Μάγειρα, Βοηθού Μάγειρα, Βοηθού Κουζίνας-Καθαριστή/Καθαρίστριας και Νυχτοφύλακα
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
90600000-Υπηρεσίες καθαριότητας και εξυγίανσης σε αστικές ή αγροτικές ζώνες, καθώς και συναφείς υπηρεσίες
55322000-Υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων
55220000-Υπηρεσίες χώρων κατασκήνωσης
55300000-Υπηρεσίες εστιατορίου και παροχής φαγητού
55311000-Υπηρεσίες εστιατορίων με σερβιτόρους περιορισμένης πελατείας
55310000-Υπηρεσίες εστιατορίου με σερβιτόρους
79713000-Υπηρεσίες φύλαξης
79714000-Υπηρεσίες επιτήρησης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
59.800
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
29/03/2024 11:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
29/03/2024 11:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
11/03/2024 13:28
Ημερομηνία ανάθεσης:

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
N/A ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΔ ΔΕ 21-24.docx EL 2024/03/11 13:28:47
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_6705701_1.xml N/A el 2024/03/11 13:11:21