Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:005-2019 Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών για την ετοιμάσια (α) Μελέτης Αρχιτεκτονικής και Λειτουργικών Προδιαγραφών Συστήματος και (β) Μελέτης μοντελοποίησης διαδικασών"

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τίτλος:
005-2019 Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών για την ετοιμάσια (α) Μελέτης Αρχιτεκτονικής και Λειτουργικών Προδιαγραφών Συστήματος και (β) Μελέτης μοντελοποίησης διαδικασών"
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Tender No. 005-2019
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την ετοιμασία παραδοτέων για την πράξη ΑΙΓΙΣ «Ανάπτυξη Διασυνοριακού Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων»
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες πληροφορικής και σχετικές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
72000000-Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
20.250
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
22/03/2019 12:30
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
22/03/2019 13:00
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Ναι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
28/02/2019 11:08
Ημερομηνία ανάθεσης:
19/09/2019 13:00

Προκηρύξεις

Sort ascending Sort descending
Τύπος:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία υποβολής:
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα:
Sort ascending Sort descending
Κατάσταση:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία δημοσίευσης:
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης 19/09/2019 12:59:21 EL Δημοσιεύθηκε 19/09/2019 13:00:48 Μη διαθέσιμο
Μη διαθέσιμο
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης 28/02/2019 11:04:59 EL Δημοσιεύθηκε 28/02/2019 11:08:56 Μη διαθέσιμο
440 στις 08/03/2019